یکشنبه, 29 مهر 1397

جلسه بررسی راهکارهای اجرای مفاد بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

  • خسارت آبخوان
  • حسابرسی عملیاتی
  • بودجه ریزی عملیاتی
  • ماده 32 و 33

بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز،جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق" منابع درآمدی حاصل از این موضوع در بودجه شرکتها قسمت سایر درآمدهای شرکت پیش‌بینی گردیده و هزینه کرد این درآمد در دوبخش پیش بینی گردیده است:
1- در هزینه های جاری شرکت بخش  خدمات قراردادی و سایر هزینه ها بابت اجاره لوازم و ماشین آلات پر کردن چاهها و.....
2- در بخش مصارف سرمایه‌ای بودجه شرکت استفاده از منابع داخلی جهت کمک به طرح تعادل بخشی

در اجرای ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 25 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و پنج شرکت  تابعه، طی دو مرحله مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی گردیده اند.


 مرحله اول و بر اساس مصوبه شماره 147042/ت51518هـ مورخ 1393/12/04 هیئت محترم وزیران، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت های سهامی آب منطقه ای تهران و آذربایجان شرقی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ، مرحله دوم و  بر اساس مصوبه شماره 86231/ت53516هـ مورخ 1395/07/18 هیئت محترم وزیران، شرکت های سهامی آب منطقه ای فارس و هرمزگان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 مورد حسابرسی عملیاتی قرار گرفته اند.

مطالب سودمند