یکشنبه, 17 فروردین 1399

کمیته حسابرسی و آنتروپی صورت های مالی

تغییرات اطلاعات  موجود در صورتهای مالی شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی جهت تصمیم گیری، برای سرمایه گذاران بسیار حیاتی است. هرچه دامنه تغییرات اقلام صورتهای مالی زیاد باشد نشان دهنده ریسک اطلاعات یا آنتروپی صورتهای مالی است.

توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر برفرایندهای ایجاد اقلام تعهدی

هدف این مقاله بسط مجموعه ای از معادلات جبری و نظری و همچنین مدل های تجربی برای تبیین، اندازه گیری و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی در سطح شرکت است.

تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت افشای اطلاعات با تاکید بر محافظه کاری

کیفیت افشای اطلاعات در صورتهای مالی بنگاه هااقتصادی در راستای حمایت ازمنافع سرمایه گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نقاش مهمی درشفافیت بازار سرمایه ایفا می کند.  مدیران توانمند، آگاهی بیشتری درباره وضعیت شرکت وصنعت دارند.

تاثیر تمرکز سازمانی بر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات

افشای اطلاعات به عنوان بخشی از سیستم گزارشگری مالی،تحت تاثیر عوامل سازمانی زیادی است که تمرکز سازمانی از جنله ایت عوامل قلمداد می شود. انتظار می رود در سازمانهای غیر متمرکز، با گسترش سیستمهای اطلاعاتی، افشای اطلاعات در سطح وسیع تر و تجمیع یافته تری صورت پذیرد.

حسابرسی داخلی (منشور و استاندارد)

حسابرسی داخلی با شتاب چشمگیری در سطح جهان در حال توسعه است. فارغ از ریشه یابی این موضوع و بررسی پیشینه ی حسابرسی داخلی در جهان و ایران، از ابتدای دهه ی جاری ،حرفه حسابرسی داخلی و انجام حسابرسی مذکور طبق استانداردهای بین المللی مربوط،توجه ویژه ی بسیاری از مدیران بنگاههای اقتصادی و ارگان ها و سازمانهای مقررات گذار را در کشورمان نیز به خود جلب کرده است.
طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی، منتشره توسط انجمن حسابرسان داخلی ،اهداف، اختیارات و مسئولیتهای فعالیت حسابرسی داخلی، منطبق با تعریف حسابرسی داخلی،آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای مربوط، باید در
منشور حسابرسی داخلی به طور رسمی تعریف شود. افزون بر این، رئیس حسابرسی داخلی باید به صورت دور ه ای، منشور حسابرسی داخلی را مرور و جهت تصویب به کمیته حسابرسی و هیأت مدیره ارائه کند.

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی در صنعت آب

در اجرای ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 25 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و پنج شرکت  تابعه، طی دو مرحله مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی گردیده اند.


 مرحله اول و بر اساس مصوبه شماره 147042/ت51518هـ مورخ 1393/12/04 هیئت محترم وزیران، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت های سهامی آب منطقه ای تهران و آذربایجان شرقی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ، مرحله دوم و  بر اساس مصوبه شماره 86231/ت53516هـ مورخ 1395/07/18 هیئت محترم وزیران، شرکت های سهامی آب منطقه ای فارس و هرمزگان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 مورد حسابرسی عملیاتی قرار گرفته اند.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی

هدف از این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از نمونه آماری 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 678 مشاهده از سالهای 1386 تا 1391 به آزمون فرضیه ها پرداخته شد.

نقد آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم که ابتدا در تاریخ 1382/01/10 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و اصلاحیه آن که در 23 شهریورماه سال 1384 تصویب و ابلاغ شده است، در حال بازنگری است.

بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه

مسأله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است ، شناسای ی عوامل مؤثر دربروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است . هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری ب ه منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارایه الگو ی مناسب با جامع ه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.

مطالعه ویژگی های سازمان یادگیرنده در یک سازمان یاددهنده

یکی از مدل هایی که به طور عملیاتی به شناسایی و تعریف ویژگی های سازما ن یادگیرنده پرداخته است، مدل ویک ولئون  است. این دو با مطالعه گسترده دربین شرکت های موفق به ویژگی هایی از قبیل رهبرفرابین برنامه /ارزیابی ، اطلاعات ، نوآوری /ابتکار و اجرا  به عنوان ویژگی های سازمان یادگیرنده اشاره کرده اند . پژوهش حاضر به مطالعة ویژگی های ی اد شده در یک سازمان آموزشی پرداخته است .

« 1 2 3 » صفحه:

مطالب سودمند