یکشنبه, 17 فروردین 1399

ردیف تصویر

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

عنوان پست سازمانی

شماره تماس

1

شجاع حیدری راد

دفتر مجامع، بودجه و مدیریت مالی

مدیر کل دفتر مجامع، بودجه و مدیریت مالی

43680430

2

شیما شمس

متصدی امور دفتری و بایگانی

43680431

3

 محمدحسین نبات دوست

گروه مجامع و مدیریت مالی حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه

رئیس گروه مجامع و مدیریت مالی حوضه های آبریز دریای خزر ودریاچه ارومیه

43680436

4

تیرداد بصیری

کارشناس امور مالی

43680439

5

 

 

کارشناس امور مالی

 

6

 

 

گروه مجامع و مدیریت مالی حوضه های فلات مرکزی، قره قوم و مرز شرقی

رئیس گروه مجامع و مدیریت مالی حوضه های آبریز فلات مرکزی ، قره قوم و مرز شرقی

 

7

دلهم برزگرکاسگری

کارشناس امور مالی

43680433

8

   

کارشناس امور مالی

 

9

 

 

کارشناس امور مالی

 

10

هوشنگ عبدالهی

گروه مجامع و مدیریت مالی حوضه های آبریزخلیج فارس و دریای عمان

رئیس گروه مجامع و مدیریت مالی حوضه های آبریز خلیج فارس و دریای عمان

43680435

11

 

 

کارشناس امور مالی

 

12

داود خطیب

کارشناس امور مالی

43680440

13

سیداحسان تقوی

گروه بودجه جاری

رئیس گروه بودجه جاری

43680262

14

هما صدیقی

کارشناس بودجه

43680444

15

مهناز الیکایی

کارشناس بودجه

43680442

16

کبری حسینی

کارشناس بودجه

43680443

17

مرجان قندهاری

کارشناس بودجه

43680441

18

مژگان کدخدایی

کمک کارشناس نظارت مالی

43680434مطالب سودمند