یکشنبه, 17 فروردین 1399

دفتر امور مجامع ،بودجه و مدیریت مالی یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی می باشد که نقش محوری در کنترل مستمر وضعیت مالی شرکتهای تابعه دارد . این دفتر در اجرای مفاد ماده 8 اساسنامه شرکت های سهامی آب منطقه ای با هدف بررسی صورت های مالی ، تصویب بودجه سالیانه و برگزاری مجامع عمومی شرکت های تابعه تشکیل گردیده است. رعایت دقیق مقررات، افزایش درجه شفافیت و تقویت انضباط مالی شرکت ها, وهمچنین تحلیل دقیق عملکردصنعت و شرکتهای تابعه از جمله رویکرد های اصلی این دفتر میباشند.

 

مدیران کل دفتر مجامع ، بودجه و مدیریت مالی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شروع تصدی

پایان تصدی

مدت

نام دفتر در دوره تصدی

عکس

1

محمدابراهیم مقدم تبریزی

1374/4/3 

 1379/12/29

 68 ماه

دفتر هماهنگی و برنامه ریزی عمومی  

2

محمدتقی بنکدار

 1380/1/1

1385/9/1 

 69 ماه

دفتر بهبود مدیریت  

3

اسماعیل مقصودی

1385/9/1 

1393/09/11

 96 ماه 

دفتر امور مجامع، بودجه و مدیریت مالی  

4

شجاع حیدری راد

1393/09/11

تاکنون

-

دفتر امور مجامع، بودجه و مدیریت مالی

 مطالب سودمند