یکشنبه, 17 فروردین 1399

ستاد راهبری حسابرسی شرکت‌های از نیمه دوم اسفندماه سال 1381 با ترکیب جمعی از صاحب نظران مالی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی آشنا به صنعت آب و با محوریت دفتر هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی (دفتر امور مجامع، بودجه و مدیریت مالی فعلی) با هدف نظارت بر اجرای وظایف مندرج در اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر هدایت، راهبری و پشتیبانی مالی و اداری شرکت‌های تابعه تشکیل گردیده و تا مقطع کنونی با برگزاری جلسات منظم هفتگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. جلسات ستاد هر هفته ساعت 14 در محل دفتر مجامع، بودجه و مدیریت مالی تشکیل می‌گردد.

 

 مطالب سودمند