یکشنبه, 17 فروردین 1399

اهم وظایف و مأموریت‌های محوله بر عهده ستاد راهبری حسابرسی شرکت‌ها عبارتست از :

 

- ارائه خدمات مشاوره‌ای مالی و مجمعی به شرکت‌های تابعه
- ارائه راه کارهای قانونی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی و حذف بندهای سنواتی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در بخش آب
- حل و فصل مشکلات مالی و مجمعی فراروی شرکت‌های تابعه و ارائه راه کار
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در شرکت‌های تابعه
- ارتباط با سازمان حسابرسی و حل و فصل مشکلات مندرج در گزارش‌های حسابرسی
- مشاوره به دفتر مجامع، بودجه و مدیریت مالی در زمینه‌های مالی و مجمعیمطالب سودمند