یکشنبه, 17 فروردین 1399

روش های هزینه یابی

روش هزینه یابی (Costing Technique ) عبارتست از روش تعین بهای تمام شده  که در انطباق با روش ارائه  کالا خدمات می باشد. روش‌ هزینه یابی امکان طبقه بندی و ثبت هزینه های  مربوط به فعالیت های مورد نظر را به‌گونه‌ای‌فراهم می سازد  که گزارشات و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با این فعالیت ها قابل استخراج بوده و دستیابی به اهداف زیر امکان پذیر گردد:

- تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات؛
- برنامه ریزی و کنترل هزینه ها؛
- تجزیه و تحلیل هزینه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت برای تصمیم گیری؛
- ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی واحد ها از طریق ارزیابی فعالیت ها؛

 

موضوعات هزینه یابی

موضوعات هزینه یابی دارای ویژگیهای زیر است :

- به عنوان موضوع فعالیت قابل تعریف باشد مثل کالا وخدمات.
- درآمد زایی و یا بار مالی موضوع با اهمیت باشد.
- امکان محاسبه قیمت تمام شده موضوع مورد نظر فراهم باشد.
- اطلاعات مربوط به بهای تمام شده موضوعی که برای مدیریت مبنای تصمیم گیری وکنترل‌عملیات قرار میگیرد،با ارزش و مفید باشد.
- هزینه ای که شرکت برای محاسبه قیمت تمام شده یک موضوع متحمل می شود نبایستی بیشتر از درآمد حاصل از آن باشد.

 

در شرکتهای آب منطقه ای کالا وخدماتی که به عنوان موضوع هزینه یابی شناسائی شده است عبارتند از آب شرب ، آب صنعتی ، آب کشاورزی ، برق آبی ، خدمات نظارت براستحصال آبهای زیرزمینی وخدمات کارشناسی وآزمایشگاهی.مطالب سودمند