سه‌شنبه, 1 بهمن 1398

شناسائی مراکز هزینه

مراکز هزینه به عنوان یک حوزه مسئولیت قابل تعریف و تعیین است و تحت نظارت و کنترل مدیر یا سرپرست مشخصی قرار میگیرد . تفکیک سازمان شرکت به مراکز هزینه وگردآوری  هزینه های یک یا چند فعالیت در یک مرکز هزینه ، امکان کنترل هزینه ها و مقایسه آن با عملکرد مرکز را فراهم می سازد. فرض می شود سازمان کاری شرکتها قابل تفکیک به مراکز مختلف هزینه بوده وهزینه های شرکت براساس مراکز هزینه مذکورجمع آوری و تفکیک می گردد. عناوین و انواع مراکز هزینه براساس هر شرکت بررسی و شناسائی می گردد.مطالب سودمند