یکشنبه, 17 فروردین 1399

محاسبه بهای تمام شده نسخه بودجه ای

 

به منظور محاسبه بهای تمام شده بودجه‌ای ودرزمان تدوین بودجه ویا اصلاحیه بودجه، اطلاعات به شرح ذیل می بایست توسط کاربر تهیه شود:

 

- پیش بینی میزان تولید و استحصال آب در مراحل مختلف کار و به تفکیک انواع آب (خام ، شرب ، صنعتی و کشاورزی) دریک سال مالی
- هزینه های بودجه شده به تفکیک عوامل بهای تمام شده در مراکز مختلف هزینه دریک سال مالی
- مقادیر مبانی تسهیم هزینه طبق فرم های ابلاغی از واحدهای سازمانی مربوطه اخذ شود.

 

 براساس اطلاعات فوق ، بهای تمام شده آب به تفکیک آب شرب ،صنعتی و کشاورزی محاسبه می گردد، به این منظور میزان تولید هریک از کالاها (آب شرب ،صنعتی و کشاورزی ) در مراحل مختلف تولید و هزینه های بودجه شده در هر یک از مراحل تولید از طریق فرم های بودجه از کاربر دریافت می شود . تسهیم هزینه های بودجه ای انجام شده و سپس  نرخ جذب هزینه های دستمزد و سربار و بهای تمام شده یک واحد کالا در هر مرحله محاسبه شده و از حاصل جمع بهای مراحل، بهای تمام شده نهایی به دست می آید.

 

محاسبه بهای تمام شده واقعی (عملکرد)

 

بهای  تمام شده واقعی آب بر اساس میزان تولید واقعی و هزینه های واقعی پرداخت شده در طی دوره مالی محاسبه خواهد شد . مراحل محاسبه بهای تمام شده به شرح زیر است :

- ابتدا دوره محاسبه توسط کاربر تعیین می شود. دوره محاسباتی می تواند حداقل یک ماه وحداکثر 12 ماه باشد.
- درهریک از مراکزهزینه ، میزان تولید براساس خروجی ویا آب استحصالی وبه تفکیک نوع آب  تهیه شود .
- هزینه های دوره محاسباتی از سیستم حسابداری دریافت شود.
- مقادیرمبانی تسهیم هزینه ازمسئولین واحدهای مربوطه اخذ شود.
- تسهیم هزینه ها برمبانی تعیین شده بین مراکز مختلف انجام شود .
- نرخ جذب هزینه های دستمزد و سربار در هر مرکز هزینه محاسبه گردد.

 

با توجه به میزان تولید واقعی و نرخ جذب واقعی هزینه ها ، بهای تمام شده تولیدات هر مرکز محاسبه می گردد.مطالب سودمند