یکشنبه, 17 فروردین 1399

انواع آبها

آبهای سطحی:

- مخازن سدها
- آبهای که از سایر استانهای هم جوار وارد استان میشوند
-آبهای رودخانه ها

آبهای زیر زمینی:

- منابع آب زیر زمینی ( چاهها)
- قنوات
- چشمه هامطالب سودمند