یکشنبه, 17 فروردین 1399

بر اساس نظر مجمع محترم شرکتهای آب منطقه‌ای صدور مجوز جدید فروش دارایی ها منوط به ارایه عملکرد مجوزهای صادر شده می باشد و  بر اساس شیوه نامه شماره ٣٧٤٤/١٧٠/٩٥ مورخ 1395/3/1 صورت می‌پذیرد.مطالب سودمند