یکشنبه, 17 فروردین 1399

اعتبارات موضوع ماده 56 قانون الحاق 2 در سر فصل مصارف بودجه مصوب سال 1397 پیش بینی گردیده تا بر اساس آیین نامه بند مورد نظر هزینه گردد.
 

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1 )% از کنند. اعتبارات تخصیص یافته هزینهای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینهمطالب سودمند