یکشنبه, 17 فروردین 1399

- منظور نمودن اعتبار مورد نیاز جهت افراد جدید ( استخدام -  نقل و انتقال ) در صورت هماهنگی با دفتر امورمجامع، بودجه و مدیریت مالی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه  امکانپذیر می باشد در غیراینصورت دفتر مذکور هیچگونه تعهدی نسبت به تامین اعتبار افراد مذکور در بودجه شرکت ندارد.

- با توجه به مفاد ماده 75 قانون الحاق (2) افزایش هزینه های پرسنلی در بودجه اصلاحی ممنوع می باشد.مطالب سودمند