یکشنبه, 17 فروردین 1399

ردیف

نام شرکت

شماره دستگاه اجرایی

نوع فایل

فایل اساسنامه

تاریخ

1

 شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

210000
  دانلود فایل 1382/04/30
2

 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

210500   دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
3

 شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

211000   دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
4

 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

211500   دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
5

 شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

212500   دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
6

 شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

213000
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
7

 شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

213500
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
8

 شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

214000
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
9

 شرکت سهامی آب منطقه ای خوزستان

214500
  دانلود فایل 1382/03/12
10

 شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

216000
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
11

 شرکت سهامی آب منطقه گیلان

218500
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
12

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

219000
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
13

 شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

219500
  دانلود فایل 1382/03/12
14

 شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

219600
  دانلود فایل 1382/03/12
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
15

 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

219700
  دانلود فایل 1382/03/20
اصلاحیه دانلود فایل 1390/07/09
اصلاحیه دانلود فایل 1393/07/16
16

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

219800
  دانلود فایل 1382/04/30
اصلاحیه دانلود فایل 1388/12/22
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
17

 شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

219900
  دانلود فایل 1371/12/27
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
18

 شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

294920
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
19

 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

294930
  دانلود فایل 1384/06/15
20

 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

294940
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
21

 شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

294950
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
22

 شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

294960
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
23

 شرکت سهامی آب منطقه ای قم

294970
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16
24

 شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

294980
  دانلود فایل 1384/06/15
اصلاحیه دانلود فایل 1393/09/16مطالب سودمند