یکشنبه, 17 فروردین 1399

نام سامانه های اطلاعاتی مرتبط با فعالیتهای این دفتر

 

سازمان برنامه و بودجه

دیوان محاسبات
جامعه حسابداران رسمی
روزنامه رسمی
سامانه اموال دستگاه اجرایی
سازمان حسابرسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سامانه عملیاتی الکترونیکی دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی

 پایگاه اطلاع رسانی دولت

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
تحقیقات منابع آب ایران
سازمان تامین اجتماعی
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی
شناسنامه قانونمطالب سودمند