یکشنبه, 17 فروردین 1399

- ارسال بودجه پیشنهادی در قالب سیستم متحدالشکل قیمت تمام شده

- ارائه مصوبه هیئت مدیره درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی

- ارائه مستندات لازم درخصوص تاسیسات جدید به بهره برداری رسیده

- اخذ تائیدیه معاونت های تخصصی در ارتباط با عملیات نت تاسیسات آبی و برق آبی

- ارائه ریز مستندات مربوط به خدمات قراردادی به تفکیک حقیقی و حقوقی

- ارائه صورت ریز سایر هزینه ها

- ارائه صورتحساب های آب، برق، سوخت و تلفن در صورت افزایش قابل ملاحظه اعتبار پیشنهادی

- توجه به فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد جهت تکمیل و تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال و ارائه برنامه لازم در این خصوص

-  سرمایه‌گذاری در طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی ها

- منظور نمودن هزینه‌‌های بهره‌برداری جهت واحدهای جدید به بهره‌برداری رسیده، که دارای تعرفه مصوب باشد.

- اعلام تاسیساتی که  مشمول موضوع انتقال مدیریت و مالکیت تاسیسات آبرسانی قرار گرفته است.مطالب سودمند