یکشنبه, 17 فروردین 1399

شرح

 

میزان افزایش نسبت به سال 1397

درآمدها

 درآمد سطحی :

 کشاورزی

 

حداقل 10%  در شرایط نرمال ( ارائه مصوبه هیأت مدیره  بر اساس نرخ محصولات مصوب شورای اقتصاد، شرایط منطقه و نرخ پای مزرعه در جلسه الزامی است ).

 شرب

 

10% نسبت به آخرین تعرفه ابلاغی

 صنعت

 

حداقل 10% نسبت به آخرین تعرفه ابلاغی

 برق

 

نرخ بر اساس عملکرد سال 1396 و نرخ مورد عمل انرژی در بودجه سال 1397 و وضعیت بازار برق در شرایط نرمال

 درآمد زیرزمینی :

 

 

 حق النظاره شرب

 

10% نسبت به آخرین تعرفه ابلاغی

 حق‌النظاره صنعت

 

حداقل 10% نسبت به آخرین تعرفه ابلاغی

 حق النظاره سایر

 

10% نسبت به آخرین تعرفه ابلاغی

 خدمات کارشناسی

 

حداقل 10% نسبت به آخرین تعرفه ابلاغی

 سایردرآمدها

 

حداقل 10% افزایش نسبت به درآمدهای ثابت غیر عملیاتی بعلاوه میزان پیشنهادی شرکت (اعمال سود حاصل از فروش دارائیهای مازاد و اسقاطی)

هزینه‌ها

 حقوق و مزایای پرسنلی

 

10%

 آب ، برق و سوخت

 مخابرات و ارتباطات

 سایر هزینه ها

 تعمیر و نگهداری

 استهلاک

 

مطابق با عملکرد صورت های مالی سال 1396 شرکت

 خدمات قراردادی

 

12 %مطالب سودمند