سه‌شنبه, 1 بهمن 1398

در اجرای مفاد ماده 13 اساسنامه شرکتهای تابعه و به منظور ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری مطلوب جلسات مجمع عمومی بر اساس شیوه نامه ارسالی به شرکتها صورت می پذیرد.مطالب سودمند