یکشنبه, 17 فروردین 1399

سیستمهای اطلاعاتی مالی در سازمان ها درقالب یک سیستم یکپارچه، وظیفه اطلاع‌ رسانی و ارائه گزارشات گوناگون را در زمینه‌های مالی عهده‌دار می باشند. هرکدام از زیرسیستم های مالی پاسخگوی قسمتی از نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی هستند ، برای مثال سیستم حسابداری وظیفه تهیه گزارشات و صورتهایی را عهده دارمی باشد که علاوه بر نیازهای اطلاعاتی مدیران داخلی، وضعیت مالی سازمان را برای سهامداران ، بانکها و سایر ارگانهای ذیربط مشخص ومعین می سازد.

مهمترین سیستم اطلاعاتی در میان سیستم های مالی که وظیفه تامین نیازهای اطلاعاتی وگزارش دهی را در سطوح مختلف به منظور بکارگیری دو اهرم مهم مدیریت یعنی برنامه ریزی و کنترل رابه عهده دارد ، سیستم حسابداری بهای تمام شده است .

سیستم حسابداری بهای تمام شده از طریق تفکیک هزینه های مربوطه از هزینه های اداری ، مالی و توزیع و فروش و هم چنین تخصیص سیستماتیک آن به محصولات و خدمات ، اهتمام به شناسائی وارزیابی عملکرد مالی ازفعالیتهای تولیدی سازمانها را دارد.

اطلاعات بهای‌ تمام شده محصولات وخدمات ارائه شده ، بعنوان حلقه ارتباطی بین عملیات برنامه‌ریزی و کنترل ، مهمترین ابزار مدیریتی محسوب می شود. از طریق برقراری این ارتباط موثر وانتقال مداوم اطلاعات ، حسابداری سنجش مسئولیت و انعطاف پذیری در تصمیمات مدیریت امکان پذیر میگردد.

برای پاسخگوئی به نیازها و گزارش دهی مناسب ، تغذیه صحیح و به موقع اطلاعات در این سیستم مثل هر سیستم دیگری بسیار مهم است ، به این لحاظ به روز بودن سیستم های تغذیه کننده سیستم حسابداری  بهای تمام شده ، برقراری ارتباط هماهنگ این سیستم با سایر سیستم های مجموعه نظام مالی ، الزامی است .

 

شمای کلی ارتباط سیستم ها

 

 

سیستم های مرتبط با سیستم حسابداری بهای تمام شده

 

  • سیستم دارایی ثابت      

محاسبه هزینه استهلاک اموال ، ماشین آلات وتجهیزات بر اساس عوامل ومراکز هزینه در سیستم دارایی ثابت انجام شده و اطلاعات اسناد حسابداری مربوطه  به سیستم حسابداری مالی انتقال می یابد و سیستم حسابداری بهای تمام شده ، این اطلاعات را از سیستم دفترداری دریافت می نماید.

 

  • سیستم انبار

مبالغ سند هزینه مصرف لوازم ، ملزومات وسایر کالاهای انباری به تفکیک مراکز هزینه ودرقالب اسنادحسابداری برای سیستم حسابداری ارسال می شود و سیستم حسابداری بهای تمام شده ، این اطلاعات را از سیستم دفترداری دریافت می کند. 

 

  • سیستم حقوق و دستمزد 

محاسبات حقوق و دستمزد ومزایا بر اساس عوامل ومراکز هزینه در سیستم حقوق انجام شده و سند حسابداری مربوطه  به سیستم حسابداری مالی منتقل می شود. هزینه های حقوق و دستمزد از طریق سیستم حسابداری به سیستم حسابداری بهای تمام شده انتقال داده می شود.

 

  • سیستم حسابداری مالی (دفترداری)

 سیستم های حسابداری مالی و بهای تمام شده با یکدیگر ارتباطی متقابلی با یکدیگر دارند.

 

 

اهداف سیستم حسابداری بهای تمام شده درشرکتهای سهامی‌آب منطقه ای :

- شناسائی وتفکیک هزینه های مربوط به بهای تمام شده محصولات و خدمات از هزینه های اداری ، مالی و توزیع و فروش
- محاسبه بهای تمام شده آب تولیدی واستحصالی از انواع سدها (سدهای مخزنی ، جریانی ، تلمبه ای و  ...) وسایرمنابع تامین آب
- بهای تمام شده برق آبی تولید شده  (شامل نیروگاه و پست انتقال برق)
- بهای تمام شده آب انتقالی از منابع مختلف تولید و درمراحل مختلف انتقال ، بنا به نیاز اطلاعاتی مدیریت (شامل ایستگاه های پمپاژ وتصفیه خانه ها)
- بهای تمام شده انواع آب استحصالی (شرب ، کشاورزی ، صنعتی و... ) در نقطه تحویل به مشترک مربوطه
- بهای تمام شده خدمات نظارت بر آبهای زیرزمینی و سطحی
- بهای تمام شده خدمات کارشناسی چاهها و  سواحل رودخانه ها
- امکان محاسبه  بهای تمام شده در دوره های مختلف طی یک سال مالی
- ارائه گزارشات محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات به تفکیک عوامل اصلی بهای تمام شده (هزینه های دستمزدی و  سرباری) شامل  هزینه های مستقیم وغیر مستقیم
- تهیه وتنظیم گزارشات تحلیلی مورد نیازمدیران و کاربران در راستای کمک به تعیین نرخ فروش محصولات به مشتریان  مختلف شرکت
- ارائه گزارشات مقایسه ای وانحرافات مربوط به بهای تمام شده بودجه ای و عملکردی در هر دوره محاسباتیمطالب سودمند