پنجشنبه, 11 شهریور 1395
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران

این قرارداد فی‌مابین شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستانبهنمایندگی آقایان و  که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت با شماره اقتصادی ..............وشناسه ملی­.............. ثبت شده در    به نمایندگیآقای و خانم  که از این پس پیمانکار نامیده می‌شود، از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود منعقد می‌گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است ازارائه" خدماتپشتیبانی ونگهداری نرم افزار "

( شامل زیر سیستم های )

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد دوسال شمسی است . تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد، تاریخ ابلاغ از طرف کارفرما می باشد .

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

حقالزحمهبرایخدماتمتعارفپشتیبانی و نگهداریسیستمهایکاربردی(ماده 1قرارداد ) است.

 

ماده 4-نحوه پرداخت

پرداخت این بخش از قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

  1. 25%مبلغسال اول قرارداد، (3) ماه پسازعقدقرارداد
  2. 25%مبلغ سال اول قرارداد، (6) ماه پسازعقدقرارداد
سسس (بخشنامه)
1394/08/28
سسس (بخشنامه)
1394/08/28
ششش (قوانین)
1394/08/12
1394/07/25
1394/07/25